Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Lucie Šimonovská - fotoboss.cz, se sídlem V jezírkách 1540/6, Praha 149 00, IČO: 14121204

(dále jako “poskytovatel služeb”)

I.
Základní ustanovení

Právní vztahy účastníků při poskytování služeb z nabídky poskytovatele služeb na webových stránkách www.fotoboss.cz se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“) a těmito obchodními podmínkami (dále též jen jako „OP“).

II.
Obchodní podmínky

OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny smlouvy o poskytnutí služby, jejichž předmětem poskytnutí služby z nabídky poskytovatele služeb, uzavřené mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové objednávky, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů poskytovatele služeb a zákazníka ze smlouvy. Případná odchylná ujednání smlouvy mají přednost před ustanoveními OP. Zákazník souhlasí s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření smlouvy.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči zákazníkovi účinná okamžikem, kdy bude poskytovatelem služeb zákazníkovi oznámena. Oznámení provede poskytovatel služeb uveřejněním nového znění OP na internetových stránkách www.fotoboss.cz.

III.
Objednávka služeb a smlouva

  • Objednávku je zákazník oprávněn uskutečnit jen elektronicky po seznámení se s těmito OP a po jejich odsouhlasení. Objednávka zadaná zákazníkem je pro zákazníka závazná. Zákazník bude vyzván e-mailovou zprávou k potvrzení objednávky.
  • Objednávka je návrhem zákazníka na uzavření smlouvy o zajištění služby. Smlouva je uzavřena, pokud poskytovatel služby v době její závaznosti akceptuje. Akceptaci provede poskytovatel služeb odesláním e-mailové zprávy obsahující výslovnou specifikaci objednané služby a konečnou cenu. Zákazník tuto objednávku prostřednictvím odkazu na webové stránky poskytovatele služeb potvrdí. Zákazník je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím objednávky ze strany poskytovatele služeb. Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP.
  • Na základě uzavřené smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu digitální obsah a/nebo provést dílo či poskytnout službu dle uzavřené smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží a/nebo k dílu a Kupující se zejména zavazuje zboží/digitální obsah a/nebo dílo a/nebo předmět služby převzít a zaplatit za to Prodávajícímu sjednanou cenu, popřípadě dopravné.
  • Smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

IV.
Cena služby, dopravné – výše a splatnost

Cena služby se určí podle ceníku poskytovatele služeb ve výši, v níž je u konkrétní služby uvedena ke dni, kdy zákazník zadal objednávku. Poskytovatel služeb není plátcem DPH. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná okamžikem uveřejnění na serveru www.fotoboss.cz/cenik. Cena poskytnuté služby je vždy splatná na základě vystavené faktury převodem na účet či v hotovosti.

V.
Provedení služby

Zákazník si na webové stránce www.fotoboss.cz/cenik vybere rozsah služby a vyplní formulář. Obsluha doveze na smluvenou adresu zákazníkovi hodinu před smluveným fotografováním FOTOBOSS. Obsluha FOTOBOSS postaví a ozkouší. Ve smluvený čas začne fotografování. Pokud není stanoveno jinak, FOTOBOSS obsluhuje výhradně proškolená obsluha. Po uplynutí smluvního času obsluha FOTOBOSS složí a odveze. Fotografie v elektronické podobě jsou dodány po akci, jakmile se připíšou peníze na účet Poskytovatele.

VI.
Reklamační řád

Poskytovatel služby odpovídá zákazníkovi za to, že služba při převzetí nemá vady. Pokud služba v době fotografování není ve shodě se smlouvou, má zákazník právo na to, aby jej poskytovatel služby bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě. To neplatí, pokud zákazník před převzetím o neshodě věděl nebo ji sám způsobil.

Práva z vad uplatňuje zákazník u poskytovatele služeb, a to na místě bez odkladu. Zákazník je povinen sdělit obsluze, že služba má vadu a obsluha vadu musí na místě vyřešit. Pokud není oprava vady na místě možná, Poskytovatel vrátí peníze Zákazníkovi v plné výši a poskytne slevu 15% na případné další zakoupení služby.

VII.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Jakékoliv údaje o zákazníkovi, včetně osobních, jakož i o všech osobách, které jednají ve vztahu k poskytovateli služeb jménem zákazníka, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kompletní podmínky ochrany v souladu s GDPR si můžete přečíst v souboru INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který naleznete v zápatí webu www.fotoboss.cz.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb se řídí českým právem a těmito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 24. dubna 2022.

CZ
Přejděte na začátek